Biblische Geschichten in Kinderkirche, Katechese und Religionsunterricht lebendig machen – Teil 1

Beginn:
Ende:

Zielgruppe: GS / FöS

Ort: Haus Ohrbeck, Georgsmarienhütte

Referentinnen: Michaela Maas, BGV Osnabrück; Inga Schmidt, BGV Osnabrück